38800 :דוקימ ,רפח קמע הישעת .א תוישעת קראפ 12092 ד"ת 8 לחנה יבצ 'חר
04-6341848   04-6322815   04-6224786   :םינופלט
04-6247884   :סקפ
e-mail: liate@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד